Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 9.480

Forma #
z 7.270
Z 1.787
Z. 379
z. 40
Besteak 0
...
...
Etsaiak. Egilea(k) LIRES, Unai. , Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa - Euskaltzaindia 2007 (3)
E z dira amak jaztera behartzen nauen markako kamisetak.
E z dira jaietaizatenndiren jokaeralprojaak eta borrokak.
E z dira erlijioaren aitzakiarekin egiten diren gerrak.
JAGONETeko datu-basearen galde-erantzun berriak, banan-banan. Egilea(k) EUSKALTZAINDIA. , Euskaltzaindia 2015 (4)
Soziatiboa: -(r)ekin/-(a) z maitemindu, ahaztu, gogoratu, kezkatu, nazkatu, aspertu, fi...
dadila/dadin/ -t( z)eko ... eskatu, agindu, gomendatu, proposatu, aholkatu
-(e) z gero, ezkero: noiz nola idatzi eta ahoskatu
-t( z)en ahal: joaten ahal naiz, joaten ahalko naiz, joaten ahal ...
'2012ko abendurako, Higgs bosoia aurkitzea edo existitzen ez dela baieztatzea espero dut'. Egilea(k) ROA ZUBIA, Guillermo. Elhuyar Zientzia eta Teknologia, Elhuyar Fundazioa 2011 (1)
Bestalde, W eta Z bosoien aurkikuntzan ere hartu zenuen parte? CERNen aurkiku...
'Aldaketaren eremuan ''hautaketa naturala'''. Egilea(k) MUNIATEGIANDIKOETXEA MARKIEGI, Jon. Aldiri, Udako Euskal Unibertsitatea 2016 (33)
... eta konplexu ezberdinei egokitzen zaizkien pro zedurak eskainiz.
...>o? Iraultza sakon bati itxarotea merezi e z duelakoan, gauregunhezkuntza-sistemaberakdituentresnakerabi...
Hau guztia noi z eta nola txerta dezakegu egungo hezkuntza-sistemarenbarruan...
...>adabestelakozikloberriakeranstea, etae znaizsoilikkontserbazioariburuzari, zikloberriaketengabekotra...
...genuke, arkitektura eta hirigintza tradizionale z gain. Bideak amaigabeak dira, ez dago modelorik, formaturik...
Diziplinaren kanon klasikoei buru z egon diren eztabaiden faseak gaindituta daudelarik eta hizk...
...dabestelakozikloberriakeranstea, etaeznai zsoilikkontserbazioariburuzari, zikloberriaketengabekotransfo...
...rakdituentresnakerabilietatransformatzeabesterike zzaigugelditzen,daukagun sistema honi aukerak ematea lehenago...
... da erraza arkitekturaren hezkuntzari buru z ezer berririk esatea, eta are konplikatuagoa interesgarria ...
...>n hezkuntza-sistema izan beharko du oraingo z gure abiapuntuak. Arkitekturari dagokionez, sortu berri den...
...>oereduzaharkituetazurrunengainetik.Bainae zdaerrazaizango indeterminatua den zerbait determinatzen ahal...
...>riakeranstea, etaeznaizsoilikkontserbazioariburu zari, zikloberriaketengabekotransformazioabermatubehardu.Horr...
...urari dagokionez, sortu berri den «eraikitzen e z duen arkitekto»aren figura izan daiteke aukera aparta hainb...
...dela jada berdina1, eta horretaz e z bagara konturatzen gureak egin du.
...ni zaigu, diseinuan eta sorkuntzan trebatuta egotea z gain, pentsatzen duen subjektu aktibo eta kritikoa beharrez...
...inistrazioa edo hezkuntza helburu bakarra izan e z dadin, bestelako bideak jorratzen hastea nahitaezkoa da.
...ria zegoen arkitekturaren «jokalekua» e z dela jada berdina1, eta horretaz ez bagara konturatzen gure...
Puntu honetan e z luke mugarik egon behar, gure formazioak ematen digun ikusp...
...>o produktua eraikitzen ohituak. Eta gizarteak e z digu soilik hori eskatzen, bestelako aktore askorekin adost...
...pe dagoen zerbaiti forma ematea.Agianideiakberake zdugarrantzirik,ideiaezberdinenarteandaudentarteekbaizik,etat...
...goera berrira. Gaur egun gure eskolak produzit zen dituen arkitektoak «zaharkituak» daudela esan dezakegu, d...
E z da erraza arkitekturaren hezkuntzari buruz ezer berririk es...
...radizionalaren esparruari gehiegi erreparatu z diziplinaren beste aspektu askori garrantzi askorik eman ga...
Transmititzen ari garen arkitektura motak e z ditu ulertzen gizartean sortzen diren fluxuak, egoera polit...
...>ez dela jada berdina1, eta horreta z ez bagara konturatzen gureak egin du.
...hirigintza tradizionalez gain. Bideak amaigabeak dira, e z dago modelorik, formaturik ezta konplitu beharreko estandar...
...>n finkatze-arauek unibertsalak izateari utzi diote, inoi z halakoak izan badira ere, eta tokiaren arabera aldatzen dir...
...>a emango dion arkitektura baterantz, soilik bizi z uler daitekeena eta soilik erabiltzen bada existitu daiteke...
... dioteaurreegin.Egungohiriakberenkabu zhasidira,askotan gure interbentziorik gabe eta orain dela ho...
...>n oinarritua dago, «dakienak» «e z dakienari» irakasten dio; moduak, modeloak eta modak oinarr...
...nbatbeharkoluke,XIX.mendekoeredu zaharkituetazurrunengainetik.Bainaezdaerrazaizango indetermin...
...n. Objektuen mirespen hutsa alde batera utzi z eta «I like» kulturatik urrunduz, norberaren ikuspegia eta ...
...a estrategia arkitektoniko ezberdinen bitarte z gizarteari behar duena itzultzeko.
'Amaren eskuak'. Egilea(k) EZEZAGUNA. Deia, Editorial Iparraguirre, S.A. 2013 (3)
Guerra mundial Z (16) 19.00
Guerra Mundial Z (16) 20.30
Guerra mundial Z (16) 22.00
'Arkitektoek bi diskurtso erabiltzen dituzte, bat lagunentzat eta bestea gizartearentzat, eta uste dut akats bat dela' Joseba Larratxerekin solasean. Egilea(k) ZANGITU ORBEA, Ander. Aldiri, Udako Euskal Unibertsitatea 2018 (55)
A: Zure lanetan murgilduta, musika sorkuntza-iturria da. Willis ...
...nduzunlanabikainaizan,jendearia zaldubehardiozubikainadela.Jendeaskokmoduautomatikoanegitendu...
...tut ondo marrazteko. Lana eskat zen dit eta batzuek apreziatzen dute. Baina ez dakit zer punt...
...>a publikatzeko medioak ere baldint zatzen al du sormenprozesua? Egun, Internet eta sare sozialak...
...zpahiru urtez umore-zintak publikat zen ibili nintzen aldizkarietan eta neure burua oso mugatuta ...
...koa duen espresio-erreminta sekuent zia da. Zerbaitekin espresa badaiteke sentimendua, sekuentzia...
...tudaitekeela...Jendeaheztensaiat zennaiz.Arkitekturaneginbeharkolitzatekejendeariulertarazteaa...
...akatshistorikobatjendeariezulertara zteazergatikegitendituztenarkitektoekegitendituztengauzak.Iru...
... paper eta arkatz batekin hasi nint zen. Gerora nik ez diot marrazteari utzietamarraztenjarraitud...
...>ilkatuduzuetamarrazkigintza,aldi z,dinamikomoduan.Arkitekturamugaedolagungarriizandazuremarraz...
...ek apreziatzen dute. Baina e z dakit zer puntutaraino gustatzen zaion jendeari, metaforaga...
A: Irudian oinarrit zen den gizarte bat gara. Irudia komunikazio-tresna gisa erab...
...>koerradiografia,marra zkigintzatik ala arkitekturatik?
...>k burutu, arkitektoa eta komikigint zan diharduzu. Zergatik hautu eta aldaketa hori?
...>lariibilbideanaskolagundudit.Nahi zetaegitenduzunlanabikainaizan,jendeariazaldubehardiozubikain...
...>ohoriek,propagandarakodiskurtsoek,e zluketeexistitubeharko.Arkitektoendiskurtsoajendearihizkuntza...
... burua gai sozialetan posizionat zen dut. Aktualitate-gaiak inspirazio-iturri dira, egunkaria ...
...>a orduak sartzen ditut ondo marra zteko. Lana eskatzen dit eta batzuek apreziatzen dute. Baina ...
Joseba Larratxe marra zkilaria da eta urteetan Josevisky ezizenean sinatu ditu bere...
...>a marraztea da, eta orduak sart zen ditut ondo marrazteko. Lana eskatzen dit eta batzuek apre...
...r adierazten dugu: polita-zatarra. Gi zarte honetan, irudian oinarrituz eta hausnartzeko mugak ditu...
...berean, sentsazioa daukat jendeak e z dakiela marrazki bat apreziatzen. Politean edo itsusian gel...
A: Aurrekoan Iñigo Asti zek esan zuen «formatua aukeratzeak emaitza baldintzatzen due...
...i, Xabiroi...argitaratutako lanetan gi zartearen kritika bat egiten duzu. Kultura eta hizkuntza txik...
...Elkarteko komiki-aldizkaria), adibide z, A4 tamaina denez, koloretako marrazki handiak eta xehetasu...
...>nplanifikazioetadi ziplinabateskatzendu,lanegitekomodubat.Karreranhoriikasinuen,...
... konparatu ditut zinemarekin beste di ziplina/medio batekin baino gehiago. Komikiak berezkoa duen e...
... eginiko lan hauei «komiklip» deit zen diet. Nire inguruak asko baldintzatu nau. Txikitan kantak...
...t zerbait aportatu nahi dudalako, e z soilik euskalgintzari, baizik eta mundua hobetzeko helburua...
...ulertzea.Horkokatzenduthit zegitekobestemoduhori.Karrerakematendizkiguerremintakerrealit...
...>skatzen dit eta batzuek apre ziatzen dute. Baina ez dakit zer puntutaraino gustatzen zaion...
...tanerabiltzendenlengoaiarierreparatuzant zemandaitekegizartetikaldendutadagoela.Heldugaraarkitektoakmo...
...>rte Ederrak ikastea edo horrelako zerbait. Txikitatik denok bezala marraztu dut, isilik egoteko...
...>kitektoakmomentubateanbestehizkunt zabathitzegitera?
...>nditut,osoadierazkorraketahaiene zaugarriakaskomarkatzenditut.Nirehelburuetakobateskolanbarner...
...ngauzakontatudaitekeela...Jendeahe ztensaiatzennaiz.Arkitekturaneginbeharkolitzatekejendeariuler...
...un batzuk elkartu eta Interneten jart zeko komiki bat egin genuen. Gure behar eta nahietara plantea...
...tsobatdaetaeraikinahobetoulertara zteko.Agiandiskurtsohoriek,propagandarakodiskurtsoek,ezlukete...
...>ogibideanaskolagundudidala.Bate zerekomikiakegitekoorduan.
Joseba: Nire kasua alderantzi z ikusten dut. Bide naturalagoa izango zen Arte Ederrak ikast...
...>i dudalako, ez soilik euskalgint zari, baizik eta mundua hobetzeko helburuarekin. Horregatik n...
...>uenean bideoklip posibleak imajinat zen nituen.
...ari benetako sentimenduak sortzen di zkio gezurrak esanez, jendeari munduarekiko pertzepzioa aldat...
...trikimailua eta horretan oinarritzen nai z nire pentsatzeko modua adierazteko.
...>atearekiko atxikimendua sort zen dizu? Inspirazio-iturria al da?
...Irudia eta mezua. Zerk du garrant zi gehiago? Zer iristen da jendearengana gertuago?
...e lanetan murgilduta, musika sorkunt za-iturria da. Willis Drummond, Joseba B. Lenoir, JP Lohian & ...
...>nak ilustratu...eta egun komikigint zan dihardu. Medio desberdinekin kolaboratu, kartelak, story ...
...>ziatzen. Politean edo itsusian geldit zen da jendea, eta ez ondo marraztuta dagoen. Orduan esan dez...
...> bat egiten duzu. Kultura eta hizkunt za txiki batetik marrazteak errealitatearekiko atxikimendua s...
...>k dio bera ez dela komikilaria e zta idazlea ere, baizik eta magoa dela, chaman bat. Magia egi...
...>isasailkatuduzuetamarrazkigint za,aldiz,dinamikomoduan.Arkitekturamugaedolagungarriizandazur...
...etan aurkezten hasi nintzen. Iritsi zen momentua ikasketak aukeratu behar nituela. Arte Ederrekin...
...>Esatenzenuena«txorrada»bati zanzitekeen,bainazurebarnelogikanjustifikatuaegonbeharzuen.Ho...
...doian zer esaten den, baizik eta zer erakusten duzun. Hor dago trikimailua eta horretan oinarr...
'La Revoltosa' eta 'Katiuska' zarzuelak ikusteko aukera dago Donostian. Egilea(k) ERREDAKZIOA. Berria, Euskal Editorea SM 2012 (1)
...>, atzokoan egin zuten bezala, La Revoltosa - z gain, Antologia Madrileña saioa ere eskainiko dute, zarzuel...