Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 7.503

'Frankismoa ikusezin. Biolentzia politikoaren inguruko ''oroimen historiko'' instituzionala'. Egilea(k) ESCRIBANO, Daniel; CASANELLAS, Pau. Jakin, Jakinkizunak S.L. 2012 (3)
...laintegridaddelaspersonas»(cidatz-zatian).2 Xedapenhoriekonartuta,zeraaitortuzuenEspainiakolegegileak:(a)erregi...
...ológicos o de creencia religiosa».52/2007 Legearen aipatu xedapenak eta 32/1999 Legeak dakartzan premisek nolako talka egiten d...
...teko agorrilaren 26ko 10/1975 Lege Dekretuaren zenbait xedapen. Izan ere, leku itxiak miatzeari buruz lege-dekretu horrek ...
'Sinde Legearen' lehen kaltetua bajui.com izan da'. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2012 (1)
...mia Jasangarriaren Legearen Berrogeita Hirugarren Azken Xedapena betearazteko ardura horrek du.
'5/2017 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, honako hauek aldatzen dituena: 6/2012 Errege Lege Dekretua, martxoaren 9koa, Baliabiderik ez duten hipoteka-zordunak babesteko presako neurriei buruzkoa; 1/2013 Legea, maiatzaren 14koa, Hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soz'. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (7)
Lehenengo xedapen gehigarrian, finantza-entitateak Jardunbide Egokien Kodeare...
Azkenik, bigarren xedapen gehigarrian, zortzi hilabeteko epealdian zenbait neurri pro...
I. XEDAPEN OROKORRAK
Azken xedapenetatik bigarrena. Indarrean jartzea.
Lehen xedapen gehigarria. Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-bermea du...
Azken xedapenetatik lehena. Eskumen-tituluak.
Bigarren xedapen gehigarria. Neurri osagarriak.
1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2013 (47)
c)  Ez betetzea lege honetan ezarritako xedapenak betetzeko beharrezkoak diren eskumenak dauzkaten organoek e...
Bederatzigarren xedapen gehigarria.  Zehapenen zenbatekoa berrikustea.
...edo -praktika guztietarako exijituko dira, hirugarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan xedatutako baldintza eta gehie...
...plan bereziak lantzeari buruz Lege honetako hirugarren xedapen gehigarrian ezarritako xedapenak betetzeko betebeharra.
1.  sekzioa. Xedapen orokorrak 22. artikulua. Irisgarritasuna.
I. XEDAPEN OROKORRAK
Zortzigarren xedapen gehigarria.  Irisgarritasunaren arloko arau-hausteak eta ar...
Azken xedapenetako hirugarrena.  Erregelamendu bidez garatzea.
Diskriminaziozko xedapen, irizpide edo administrazio-praktika oro zuzentzea: 2008ko ...
...tan eta bera garatzen duten arauetan ezarritako xedapenak betetzeko beharrezkoak diren eskumenak baliatzeko administr...
Herri-administrazio eskudunek erregelamenduzko xedapenak onartuko dituzte gurpil-aulki arauzkoak eta desgaitasunarek...
...onpentsatzeko. Gutxienez, honako hauei buruzko xedapenak sartuko dira:
ATARIKO TITULUA Xedapen orokorrak I. KAPITULUA
...ietan izango dira bete beharrekoak, hirugarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan xedatutako baldintzen eta gehi...
... guztietarako izango dira exijitzekoak, hirugarren xedapen gehigarriko 2. paragrafoko baldintza eta gehienezko epeen a...
...kubideak arautzen dituzten arauen esparruan -betiere, xedapen horri merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko pre...
Azken xedapen bakarra.  Indarrean sartzea.
...IX. KAPITULUA Botere publikoen betebeharrak 1.  sekzioa. Xedapen orokorrak 57. artikulua.  Zerbitzuak ematea.
...tzioaren arabera egokitzeari buruzko Legearen azken xedapenetako bigarrenaren agindua da hiru lege horiek bat egitea, erregu...
Bigarren xedapen gehigarria.  Informazioaren tratamendua.
Seigarren xedapen gehigarria.  Urritasunen eta desgaitasunen areagotzearen pr...
...tzioaren arabera egokitzeari buruzko Legearen azken xedapenetako bigarrenean xedatutakoa aplikatuz eman da arau hau (26/2011...
...au garatzeko eta betearazteko behar adina xedapen emango ditu.
...erean, ez da sartzen arau honek batzen dituen xedapenen artean, baina nabarmendu beharrekoa da desgaitasunen bat du...
Laugarren xedapen gehigarria.  Irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren...
Hamaikagarren xedapen gehigarria.  Desgaitasunaren Arretarako Bulegoa.
... guztietarako izango dira exijitzekoak, hirugarren xedapen gehigarriko 1. paragrafoko gehienezko baldintza eta epeen a...
...rako badiren ingurune, produktu eta zerbitzuak, eta xedapen, irizpide edo praktika oro: 2017ko abenduaren 4a.
Lehenengo xedapen gehigarria.  Konstituzioan eta estatutuetan ezarrita indarr...
Xedapen indargabetzaile bakarra.  Arauak indargabetzea.
Hirugarren xedapen gehigarria.  Irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren...
Azken xedapenetako lehena.  Eskumen-titulua.
Zazpigarren xedapen gehigarria.  Lan-arloko arau-hausteak eta zehapenak.
...> Lege honetako hirugarren xedapen gehigarrian ezarritako xedapenak betetzeko betebeharra.
...izanen arabera eta 40. artikuluarekin bat etorriz, xedapen, klausula, itun edo erabaki horrek dakartzan desabantailak ...
Xedapen gehigarri bakarra.  Arauen arteko igortzeak.
...alizatzeko presako neurriei buruzko Legearen azken xedapenetako bosgarrenak emandako idazketaren arabera (12/2012 Legea, ab...
...datutakoaren kontra doazen maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta, bereziki, honako hauek, testu bategin horreta...
VI. KAPITULUA Lanerako eskubidea 1.  sekzioa. Xedapen orokorrak 35. artikulua.  Lanerako eskubidearen bermeak.
Beste xedapen batzuek 13/1982 Legera igortzen dutenean (13/1982 Legea, ap...
...skriminazioa izango da legezko edo erregelamenduzko xedapen batek, hitzarmenezko edo kontratuzko klausula batek, banaka...
...tu eta eraikin guztietarako exijituko dira, hirugarren xedapen gehigarriaren 1. paragrafoan xedatutako baldintza eta gehie...
Azken xedapenetako bigarrena.  Diseinu unibertsalaren edo pertsona guztientzak...
Hamargarren xedapen gehigarria.  Gorte Nagusiei arau-hausten eta zehapenen arau...
Xedapen iragankor bakarra.  Gutxieneko diru-sarreren bermeari eta h...
...ez dute galduko eskubide hori, lehenbiziko xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraituz.
Bosgarren xedapen gehigarria.  Irisgarritasunaren gaineko txostena, Estatuare...
1/2016 Errege Lege Dekretua, apirilaren 15ekoa, Enplegua Aktibatzeko Programa luzatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2016 (14)
I. XEDAPEN OROKORRAK
Xedapen iragankor bakarraren helburua da 2014ko abenduaren 1ean enp...
...laren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria arau honen bidez aldatzeko presa, langabezia-bab...
Errege lege-dekretu honek artikulu bakar bat, xedapen iragankor bat eta hiru azken xedapen ditu.
...>bat, xedapen iragankor bat eta hiru azken xedapen ditu.
Azken xedapenetatik lehena arauaren onarpena babesten duen eskumen-tituluari bu...
Azken xedapenetatik lehena. Eskumen-titulua.
...laren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria aldatzen du --erregellege-dekretuhhorrekllangabe...
Azken xedapenetatik hirugarrenak errege lege-dekretu hau noiz jarriko den indar...
Azken xedapenetatik hirugarrena. Indarrean jartzea.
Azken xedapenetatik bigarrenak urtarrilaren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuare...
Xedapen iragankor bakarra. Enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta ego...
...laren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria honela geratzen da idatzita:
Azken xedapenetatik bigarrena. Urtarrilaren 25eko 1/2013 Errege Lege Dekretua a...
1/2016 Lege Organikoa, urriaren 31koa, Aurrekontu Egonkortasunaren eta Finantza Iraunkortasunaren apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa erreformatzekoa. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2016 (16)
Lege honen azken xedapenetatik lehena eta bigarrena lege arruntaren izaera dute.
...ri buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legearen bosgarren xedapen gehigarria aldatzea.
...duteneentitateenkkasuan,eetallegehhonenhhamalaugarrenx xedapenggehigarriakaa)lletranxxedatutakoarenoondoreetarako,eezddazz...
«Zazpigarren xedapen gehigarria. Administrazio Publikoentzako aurrekontu- egonko...
...neko Zergaren azaroaren 27ko 27/2014 Legeko bosgarren xedapen gehigarria aldatzen da eta 2016ko urtarrilaren 1etik aurrer...
Honako lege organiko honen bidez, zazpigarren xedapen gehigarria eransten da Aurrekontu Egonkortasunari eta Finan...
2.Lege honen hamalaugarren xedapen gehigarriak 1. zenbakiaren a) letran xedatutakoaren ondoree...
I. XEDAPEN OROKORRAK
Azken xedapenetatik lehena. Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko ...
Azken xedapenetatik laugarrena. Indarrean jartzea.
5. Xedapen honen 2., 3. eta 4. zenbakietan xedatutakoa aplikatuko zaie...
4.Lege honen hamalaugarren xedapen gehigarriaren 1. zenbakiak a) letran xedatutakoaren ondoree...
Azken xedapenetatik bigarrena. Bermeak eratzeko baimena.
«Bosgarren xedapen gehigarria. Kanarietako Zerga eta Ekonomia Araubidearen eta...
Azken xedapenetatik hirugarrena. Lege arruntaren izaera duten aginduak.
Zazpigarren xedapen gehigarria eransten da Aurrekontu Egonkortasunari eta Finan...
1/2016 Legea, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2016 (12)
...moari tabako kontsumoarentzat 40. artikuluan aurreikusitako xedapenak aplikatuko zaizkio, eta produktu horiek erabiltzea debekatu...
...e sektorialetan, eta lege horiek garatzen dituzten xedapenetan, zerbitzu horien erabiltzaileei aitortzen zaizkien eskubide...
..., zazpi titulutan banatuta, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bakarra, xedapen indargabetzaile bat eta hiru azk...
...atorritako adikzioen arloko araudia eta erregelamenduzko xedapenak onestea.
... 97 artikulu ditu, zazpi titulutan banatuta, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bakarra, xedapen indargabetzai...
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.- Datu pertsonalen tratamendua.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
2.- Honako xedapen hauek berariaz indargabetzen dira:
AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA
XEDAPEN OROKORRAK
LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.- Hizkuntza ofizialak erabiltzea.
2.- Xedapen honen ondoriotarako, erretzaileen klub pribatu izaera izate...