Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 31

Ahoskera hiztunik hiztun eta eskualderik eskualde. Egilea(k) CAMINO LERTXUNDI, Iñaki. Euskera, Euskaltzaindia 2015 (2)
...>, zuketan bilakabide fonikoak gertatu dira; ubokalaren palatalizazioa dago dizu > bezalakoetan eta hartara, ulertu beharko genuk...
...>, Koldo Artolak Bartan bildu adizkietako uikateko üi palatalizazioa ez da morfonologiako bilakabide ezezaguna hitzaren bukaeran...
Aitzineuskararen berreraiketaz: egindakoaz eta eginkizunez. Egilea(k) ORMAETXEA PELLEJERO, Nikolas"ORIXE"; UNTZILLA MENDINUETA, Mikel; LAKARRA, Joseba. , Euskaltzaindia 2011 (2)
...koa inon baino gehiago hedatu delarik, Azkueren " palatalizazio semantikoak" historikoki bere lehengo indar guztia galdu du...
...eno bertsua da bizkaieraz sabaikariekin jazotakoa: palatalizazio automatikoa inon baino gehiago hedatu delarik, Azkueren "pa...
Antzinateko euskararen nondik norakoak. Egilea(k) GORROTXATEGI, Joakin. , Euskaltzaindia 2008 (4)
...euskalkiz euskalki ezberdina den asimilazio bustidura edo palatalizazioa- ren ondoan, badu beste moduko bustidura bat, L. Oñederrak ...
... lekukotasuna aztertu ondoren Lausberg erromanistak palatalizazioa III. mendean burutua zegoela uste du eta bokalen arteko nah...
...oso garbi adierazten digu mailegua latin arrunteko palatalizazioa baino lehenagokoa dela, eta kasu honetan nekez pentsatu dai...
...etik hasita ezagutzen dugun asimilazio bustidura edo palatalizazioaren adibidetzat hartzen badugu. Euskarak, euskalkiz euskalki ez...
Arrangoitze eskualdeko euskararen ahoskera. Egilea(k) DUHALDE DE SERRA, Maitena. , Udako Euskal Unibertsitatea 2017 (1)
...rroa Beherean (Camino 2016: 158-170), u bokalaren palatalizazioa ezaguna da.Aspaldiko gertakaria da, izan ere, B. Etcheparek...
Berri gogoa: Euskaltzaindiaren lehen ehun urteak. Egilea(k) ZABALA, Juan Luis. , Euskaltzaindia 2019 (1)
palatalizazio edo bustiera deritzan fenomenua, letra bikoiztuz idatziko d...
Euskal toponimo zenbaiten ingurumarian. Egilea(k) ERDOZIA MAULEON, Jose Luis. Euskera, Euskaltzaindia 2017 (1)
...>sare > itsare (idi > it konposizioan) > itxare ( palatalizazioa) > itxere (asimilazio aurrerakaria).
Euskaltzaindiaren Ahoskera batzordearen txostena (Ahoskerak axola du). Egilea(k) ELORDUI URKIZA, Agurtzane; EPELDE, I.; ETXEBERRIA MURUA, Pilartxo; OÑEDERRA, Lourdes. Euskera, Euskaltzaindia 2015 (1)
...gozkienak; VI. hasperenari dagokiona; VII, (des) palatalizazioari dagokiona; XII, hitz hasierako zkontsonante ondoan gertatze...
Gerizpean. Leire Narbaiza Arizmendi. Euskalkia. Egilea(k) NARBAIZA, Leire. Berria, Euskal Editorea SM 2012 (1)
...> jota belarez bete nahi nituzke, bustiduraz eta palatalizazioz. Azentuak jarri básoa eta basóa desberdintzeko. Barruak esk...
Izengoitiak Nafarroako oikonimia historikoan. Egilea(k) IÑIGO, Andres. , Euskaltzaindia 2008 (2)
...> bezala. Batzuetan pertsona izenei aplikatzen zaien palatalizazio adierazkorragatik: Atxorena>(atxo><>), Buxtanena>(buxtan>< ...
...Elkarte), Migelariñena>(Elkarte), -in- > -iñ- palatalizazio automatikoarekin.
Kolokioaren akten aurkezpena. Egilea(k) COYOS, Jean-Baptiste. , Euskaltzaindia 2019 (1)
Palatalizazioedobustieraderitzanfenomenua,letrabikoiztuzida­
Lapurdi itsas hegiko euskara: hiru ezaugarri fonologikoren azterketa. Egilea(k) DUHALDE DE SERRA, Maitena. , Udako Euskal Unibertsitatea 2015 (1)
Oñederra, M. L. (1990) Euskal fonologia: palatalizazioa. Asimilazioa eta hots sinbolismoa. EuskalHerriko Unibertsit...
Pirinioak, ekialdea eta euskal mintzoak. Egilea(k) CAMINO, Iñaki. , Euskaltzaindia 2011 (7)
...razten duen -tuko>morfemen loturan gertatu den bokal palatalizazioan ere bai: hartiko>(1971-72: 32, 44), inganatiko>(44), suketa...
...>Erronkarikoabbaizikeezddabbokalartekohho-nnakop palatalizazioa,hhitzhhasierako**j->>>x->bilakabidea gogorarazten diguna: a...
...enez (1992a: 252), badirudi xvi. menderako Zuberoan palatalizazio hau bazela. Bestalde, ondotik kontsonante sudurkaria duen o...
Garaiko erdigunean gertatu den palatalizazioa falta du Aezkoako mintzoak.
...abarmena da bertan; esaterako, kontsonante ozenen palatalizazio maila apala dute Lapurdiko erdigune-ekialdeak, Baigorri ald...
...>etorkizuneko adi- tzetan ageri den u-ren palatalizazioa: baliatiko,>gelditiko,>hartiko...>Zuberoako ipar-mendebale-...
...> (1992a: 256). Hainbat ingurunetan au>>>ai> palatalizazioa dago Zuberoan eta Erronkarin: gaiza,>gai,>hait>'haut'...,>b...
Sentimenduen tratamendu konputazionalerantz: gramatika maila ezberdinetako sentimendu balentzia aldatzaileen bila. Egilea(k) GOJENOLA GALLETEBEITIA, Koldo; ALKORTA AGIRREZABALA, Jon; IRUSKIETA QUINTIAN, Mikel. , Udako Euskal Unibertsitatea 2019 (1)
Oñederra, Lourdes. 1990. Euskal fonologia: palatalizazioa: asimilazioa eta hots sinbolismoa. Servicio Editorialde la ...
Veleia afera. Egilea(k) BARANDIARAN, Alberto. , ELKAR 2010 (1)
...ko sorrarazten dituzte, hala nola hitz hasierako palatalizazioaren ( jan , jainkoa ) edo artikuluaren agerpena ( jainkoa ). Be...
Zenbait orientabide erregistroen trataeraz. Egilea(k) ELORZA ALDAI, Itziar; OSA, Erramun; BARRIOS, Mikel; MUÑOA, Inma; BOAN, Kristina. , Euskaltzaindia 2008 (3)
...>eta azentu aldaketa aberatsak eta euskalki batzuetako palatalizazio adierazgarria aipa daitezke.
...>. Ez ahaztu eredu familiar batean, fonetismoak ( palatalizazioak, bustidurak, kontrakzioak eta abar) ohikoak direla, baina e...
...>Intonazio eta aldaera aberatsakAhoskera ardurabakoa Palatalizazio adierazgarriak
«Izen ttipi eta izen neutro asko galdu dira; ez dira erabiltzen». Egilea(k) GOIENETXEA, Ekaitz. Berria, Euskal Editorea SM 2009 (2)
Palatalizazioa -bustidura-, atzizkiak eta izen laburtzea. Hiru nagusi hori...
...>: euskaraz hau dago, eta besteetan zer dago? Palatalizazioan, espainolez - che erabiltzen da: Nacho, Chema, Chuma . Bain...