Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 279

1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2013 (12)
...ertsonala eta etxean bertako laguntza ematea, edo gaikuntzarako edo errehabilitaziorako prestazioa ematea, 14. artikuluan x...
3.  Lanbide-jarduerarako eta gaikuntza edo errehabilitazio mediku-funtzionalerako laguntza-prozesu...
...amendua eta orientazioa beti izango dira diziplinarteko gaikuntza- edo errehabilitazio-prozesuaren faseetan zehar, eta desgai...
...tea eta laguntza emozionala ematea, bai eta gaikuntza eta prestakuntza ere, desgaitasunen bat duten haurren estim...
a)  Gaikuntza- edo errehabilitazio-prozesu mediku-funtzionalak.
14. artikulua.  Gaikuntza edo errehabilitazio mediku-funtzionala.
3.  Gaikuntza- edo errehabilitazio-prozesua zerbitzu espezifikoetan haste...
...bera desgaitasun gisa kalifikatua, eskubidea izango du gaikuntza edo errehabilitazio mediku-funtzionaleko prozesuen onuradun...
4.  Gaikuntza eta errehabilitazio-programak osatu egingo dira beste hauek...
1.  Gaikuntza edo errehabilitazio mediku-funtzionalaren helburua da gaita...
a)  Gaikuntza eta errehabilitazio mediku-funtzionala.
b)  Gaikuntzarako eta errehabilitaziorako orientazioa, desgaitasunarekiko per...
1/2017 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 20koa, Kontsumitzaileak Zoru Klausuletatik Babesteko Presako Neurriena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (2)
Azken xedapenetatik hirugarrena. Arauak emateko gaikuntza.
Gobernuari gaikuntza ematen zaio arau hau garatzeko behar diren xedapen guztiak ...
1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2017 (3)
...te zerbitzuaren kontura prestakuntza, hobekuntza eta gaikuntza jasotzeko, zerbitzu-egintzan gertatzen diren istripuak esta...
...o dute, eta, horretarako, haien prestakuntza eta gaikuntza bultzatuko dute eta erakunde horiek beren kideen arrisku pe...
Gaikuntza hori baliatuz, testu bategin hau prestatu da, ondoren adier...
1/2018 Errege Lege Dekretua, martxoaren 23koa, Toki-korporazioen superabita finantzen aldetik jasangarriak diren inbertsioetara bideratzeko aukera 2018ra luzatzen duena eta inbertsio horien eremu objektiboa aldatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2018 (2)
Azken xedapenetatik bigarrena. Arauak emateko gaikuntza.
Gaikuntza ematen zaie Gobernuari eta Ogasuneko eta Funtzio Publikoko ...
1/2018 Legea, martxoaren 6koa, Zenbait arro hidrografikotan lehorteak eragindako ondorioak arintzeko presako neurriak hartzen dituena eta uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Urari buruzko Legearen testu bategina aldatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2018 (1)
...enean. Halaber, 149.1.14 artikuluan jasotako gaikuntzaren babesean ere ematen da, artikulu horrek Ogasun Publikoaren ...
10/2015 Errege Lege Dekretua, irailaren 11koa, Estatuaren aurrekontuetan aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak ematen dituena eta enplegu publikoaren eta ekonomia suspertzearen arloan beste neurri batzuk hartzen dituena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (5)
...> diote langile-kudeaketarako organoari, jatorriko gaikuntzaren ziurtagiria aurkeztuta, adieraziz zein kontzeptu eta zenbat...
Diruzaintza-funtzioetarako Estaturako gaikuntza duten toki-administrazioko funtzionarioen erregimenari dago...
...> diote langile-kudeaketarako organoari, jatorriko gaikuntzaren ziurtagiria aurkeztuta, adieraziz zein zenbateko gelditu za...
«2. Gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen eskala ...
Horrekin, aurrerapausoak egingo dira Estaturako gaikuntza duten Toki Administrazioko funtzionarioentzat gordetako fun...
10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2015 (1)
...ietarako, ulertu behar da emandako baimenak edo gaikuntzak automatikoki ordezten duela aldez aurreko jakinarazpena.
10/2017 Errege Lege Dekretua, ekainaren 9koa, Zenbait arro hidrografikotan lehorteak eragindako ondorioak arintzeko presako neurriak hartzen dituena eta uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Uren Legearen testu bategina aldatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (1)
...enean. Halaber, 149.1.14 artikuluan jasotako gaikuntzaren babesean ere ematen da, artikulu horrek Ogasun Publikoaren ...
11/2015 Errege Lege Dekretua, urriaren 2koa, kutxazain automatikoetan dirua ateratzeagatiko komisioak arautzekoa. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
Azken xedapenetatik bigarrena. Arauak onartzeko gaikuntza.
11/2017 Errege Lege Dekretua, ekainaren 23koa, Finantza Arloko Presako Neurriena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (3)
...Azken xedapenetatik lehena. Erregelamendua garatzeko gaikuntza.
...en arriskuaren araberako haztapenari. Espainiako Bankuari gaikuntza ematen zaio, arrisku- profilean oinarritutako ekarpenak zeh...
...enez hurren, arauaren erregelamendua garatzeko gaikuntza, errege lege-dekretu hau onartzeko eskumen-tituluak eta ind...
13/2015 Lege Organikoa, urriaren 5ekoa, Prozedura Kriminalaren Legea aldatzen duena, prozesuko bermeak sendotzeko eta ikerketa teknologikorako neurriak arautzeko. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (3)
Erreformak egoki irizten dio gaikuntza egiten duen ebazpen judizialaren eskaeraren eta edukiaren a...
...en direla behar bezala justifikatu beharko da gaikuntza egiten duen ebazpen judizialean, non epaileak neurriaren iz...
...aren bidezkotasuna adierazi beharko du horretarako gaikuntza ematen duen ebazpenak bere zioetan.
13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena.. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2016 (11)
...a gero, eta, hala badagokio, turismo-gidariaren gaikuntza lortu eta gero.
...aritzeko bidea arautzen da, horretarako beharko den gaikuntza exijituz. Gaikuntza hori justifikatzen duten arrazoiak dira...
...iz eta horien titularrak ez eduki dagokion gaikuntzarik.
...>eduki beharko da, erregelamenduz ezarritako moduan. Gaikuntza hori Euskadiko Turismo Administrazioak emango du, aintzat h...
...>batera, dena delako jarduera garatzeko gaikuntza lortzen da, adierazpena aurkezten denetik bertatik eta irau...
...> aldi baterako edo noizbehinka izan, dagokion gaikuntza eduki beharko dute, Euskadiko Turismo Administrazioak emana...
...zen da, horretarako beharko den gaikuntza exijituz. Gaikuntza hori justifikatzen duten arrazoiak dira interes orokorra, k...
...rismo-gidari jardun ahal izateko, dagokion gaikuntza eduki beharko da, erregelamenduz ezarritako moduan. Gaikunt...
82. artikulua.- Egiaztapena eta gaikuntza.
b) Dena delako titulua, baimena edo gaikuntza errebokatzea, edo turismo-jardueraren hasierarako beharrezk...
...ko adierazpena aurkeztu, eta, hala badagokio, dagokion gaikuntza lortzen badu.
18/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 24koa, Merkataritza Kodea, Kapital Sozietateen Legearen testu bategina �uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua� eta Kontu Auditoretzaren uztailaren 20ko 22/2015 Legea aldatzen dituena informazio ez-finantzarioari eta dibertsitatear. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (2)
...buruzko berariazko adierazpen bat, arauak emateko gaikuntzak, eta indarrean jartzeari buruzko aurreikuspena.
Azken xedapenetatik hirugarrena. Arauak emateko gaikuntza.
2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...>, baldin eta beren desgaitasunarekin lotutako gaikuntza edo errehabilitazio medikua eta funtzionala, edo arreta, tr...
2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2016 (2)
1.- Estatutako gaikuntza duten funtzionarioei erreserbatutako zuzendaritza-postuek, ...
...ngile behin-behineko eta bestelakoen, eta Estaturako gaikuntza duten funtzionarioen ordainsari eta bertaratze guztien gehi...
3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Enpleguaren Legearen Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (2)
...zken xedapenetatik bigarrena. Erregelamenduz garatzeko gaikuntza.
...zken xedapenetatik bigarrena. Erregelamenduz garatzeko gaikuntza.
3/2016 Errege Lege Dekretua, abenduaren 2koa, Finantza publikoak kontsolidatzeko tributuen arloko zenbait neurri eta arlo sozialeko presako beste neurri batzuk onartzen dituena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2016 (2)
Azken xedapenetatik bigarrena. Arauak emateko gaikuntza.
...oari eta Enpleguko eta Gizarte Segurantzako ministroari gaikuntza ematen zaie, beren eskumenen esparruan, errege lege-dekretu...
3/2017 Errege Lege Dekretua, otsailaren 17koa, Kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoa aldatzen eta 2015eko Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen bidez sartutako aldaketetara egokitzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (5)
...uten hainbeste denboran, edo kirol-lizentziak edo gaikuntza baliokideak kentzeko edo eteteko zigorrek irauten duten hai...
1.Gobernuari gaikuntza ematen zaio errege lege-dekretu hau garatzeko beharrezkoak ...
...duen ezein entitatetan, ez kirol-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik eskuratu, ezta kirol-lizentziari dagozkion esk...
...> tipifikatutako jokabideak federazio-lizentziarik edo gaikuntza baliokiderik gabe gauzatzen dituzten pertsona fisiko edo ju...
...gelamendu bidezko garapena eta arauak emateko gaikuntza.
3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (10)
...n eta Berrikuntzako Estatu Idazkaritzaren titularrari gaikuntza ematen zaio xedapen hau betearazteko behar diren ebazpen et...
gaikuntzaNone
...iere, diru-sarreren aurreikuspenarekin, gastuetarako gaikuntzarekin edo politika ekonomiko orokorraren irizpideekin lotura zuze...
...ek indarra hartzen duenetik aurrera dituela, gaikuntza ematen zaio Gobernuari, Energia, Turismo eta Agenda Digital...
...rrera dituela, eta indarraldi mugagabez, Gobernuari gaikuntza ematen zaio mugikortasunaren aldeko jarduketetarako laguntz...
...arako ekarpenen arauketa mantentzen da, eta Gobernuari gaikuntza ematen zaio mugikortasunaren aldeko jarduketetarako laguntz...
...sektore publikoa osatzen duten gainerako entitateei gaikuntza ematen zaie, xedapen honetan zehaztutako
kudeatzeko gaikuntzaNone
Bi. Gaikuntza ematen zaio Energia, Turismo eta Agenda Digitalaren ministr...
...> xedapenarekin amaitzen da, zeinaren bidez Gobernuari gaikuntza ematen baitzaio lege honek eskatzen duen erregelamenduzko g...
35/2015 Legea, irailaren 22koa, Zirkulazio-istripuetan pertsonei eragindako kalte-galerak baloratzeko sistemaren erreformarena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (2)
«2. Gobernuari gaikuntza ematen zaio eranskineko taulen zenbatekoak errege- dekretu ...
Gobernuari gaikuntza ematen zaio lege hau garatzeko eta aplikatzeko behar diren ...
37/2015 Legea, irailaren 29koa, Errepideena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (2)
1. Gaikuntza ematen zaio Sustapen Ministerioari interes orokorreko oinar...
Gaikuntza ematen zaio Gobernuari, Sustapeneko ministroak proposatuta,...
38/2015 Legea, irailaren 29koa, Trenbide Sektorearena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (15)
...badira lehenengoaren ondorengo hamabi hilabeteetan, gaikuntzak eteteko aldiak zenbatu gabe. Arau-hauste astunen kasuan, ai...
...eaz arduratzen diren erakundeei emandako homologazioei, gaikuntzei eta ziurtagiriei ezarritako baldintzak ez betetzea, hori ar...
...ez gain, inprimaki-eredu bat gaineratuko da gaikuntza eskatzen dutenentzat. Era berean, azpiegituren administratz...
...gabe. Arau-hauste astunen kasuan, aipatutako gaikuntza horiek urtebetez etetea adostu ahal izango da.
...>, baliogabetuko dira aurreko lerrokadan zerrendatutako gaikuntzak. Epe hori zenbatzeko orduan, ez dira kontuan hartuko kasuan...
...> horiek dagokien lizentzia, baimena, ziurtagiria edo gaikuntza behar badute edo lege- edo erregelamendu-xedapen bidez hala...
Azken xedapenetatik hirugarrena. Arauak garatzeko gaikuntza.
...-zentro edo erakunde gisa jarduteko homologazioak, gaikuntzak edo ziurtagiriak.
...>gain, baliogabetu ahal izango dira gidabaimena, gaikuntza, ziurtagiria edo trenbideko langile gisa gaitzen duen beste...
...eta lanbideak beharrezko lizentziarik, gidabaimenik, gaikuntzarik edo ziurtagiririk gabe gauzatzea, eta emandako baimenen bal...
...-zentro edo erakunde gisa jarduteko homologazioak, gaikuntzak edo ziurtagiriak.
...eterako. Arau-hauste astunen kasuan, aipatutako gaikuntza horiek gehienez ere sei hilabetez etetea adostu ahal izango...
...loko langileen lana egiteko beharrezkoa den gaikuntza egiaztatzen duten tituluak lortzeko bete behar diren baldin...
1.15Behar den lizentzia, gidabaimena, gaikuntza edo ziurtagiria ez duten edo kasuan kasuko jarduera profesi...
... bati dagozkion jarduerak beharrezko homologaziorik, gaikuntzarik edo ziurtagiririk gabe egitea, edo horiek emateko baldintza...
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (8)
Legeek gaikuntza eman ahal izango diete zuzenean agintaritza independente ba...
...nerako administrazio publikoenekin, aipatutako gaikuntza horien baliozkotasuna egiaztatzeko.
...>eta esleipen hori justifikatu egin beharko da gaikuntza ematen duen legean.
7.Administrazio publikoek gaikuntza orokor edo espezifikoa eman ahal izango diete interesdunen ...
...teko baimenduta dauden pertsona fisiko edo juridikoei. Gaikuntza horretan, zehaztu beharko da zer baldintza eta betebeharret...
... eta halaber lege honetan aurreikusitakoa garatzeko gaikuntza emateko xedapenak.
...>behar dute, eta elkarrekin konektaturik egon, gaikuntza horren baliozkotasuna egiaztatzeko. Erregistro edo sistema ...
Lege baten erregelamendu-garapenerako gaikuntzak, oro har, dagokion gobernuari edo gobernu-kontseiluari eman...
4/2005 legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2005 (4)
...durak hasiko dituzte; horretarako, hezkidetzaren arloko gaikuntza behar duten plazetarako beharkizun bereziak txertatuko dira...
...tea; estatistikak eta azterketak hobetzea; langileen gaikuntza; eta berdintasun-printzipioa administrazioaren araudian eta...
...e, organo eta unitateetako langileen eginkizunei eta gaikuntzari dagokionez, oinarrizkoak eta komunak diren baldintzak propo...
...tikulua - Euskal herri-administrazioetako langileen gaikuntzaNone