Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 277

Forma #
baia 104
Baia 57
baiatuko 1
baiatu 1
Besteak 1
...
...
'Interneten, idazten duzuna zara'. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2010 (1)
Baia.
50eko hamarkada euskal kulturan. Hizkuntz ereduaren eztabaida. Jakinlarien bilerak. Egilea(k) AZURMENDI OTAEGI, Joxe"GABRIEL NOSS, LAZKANO MENDIZABAL". Jakin, Jakinkizunak S.L. 2007 (67)
...kozigeiagorgerturatzenizaiospesimismua,toptimismuai baiño». Takzukaetaknikigaieonetanrberdinnpentsatzengdegu.eEmen...
...ez dakitaoso garbiszernesanunai zuan;a baiñarirakurriMzazulMitxelenaeâ(TM)iren kritika:k«Etzeuzkan,oo...
...a. Oneri onela erantzun oi zaio: bai ederki; baiña euskal-itz jator ta eder bat atera dezakegunean, ez. Nire...
...sterikinai.ePrestgnagooedozertarako;seuskaltzaintbati baiñoigeiagornerekin-ba-det, tadondomxamarnpentsatutakonlana.da...
...zionu[Juan]uAzurmendiâ(TM)rionereborri;buruz;a baiñakarrezkeroudamuturik-edooda.dJoangdaneigandeanzizanmzaneem...
...inaizt(itxaropenaeomen dakazkenalgaltzenndana;i baiñalgaldutditekena aueere)rzerbaitiegiten tarnerenlanaktpotie...
...ejoeraatxatxuagatik,aizanabearazuana ezaizateai baiñoa Taaoraindik-ba-dirarorrelakoseuskeraioriseuskal-baserrie...
...> izango dira gakio bedeinkatu au esaten dutenak; baiña Orixeâ(TM)renlbelarriarixgoxoagoizaiogakio , ta, jakiña,...
Ez dakit jakingo dezun; baiña Schopenhauerâ(TM)ekeonelatsuodiorberebliburutbatean:E«Er...
... uste dut. Ba-dira zenbait euskal-itz errian erabilliak; baiña oso zabaldura txikia dutenak. Onelako itzakin idatzi oi d...
...>(TM)enikritikatxotbatiegitekomasmoa-ba-nian,i baiñaiixiltzeaaizangoadiateonena.eOkerrenandana,rberakabialtzen...
...zizkiaten sail bat emengo dendan saltzeko-edo; baiña etzituztek artu, eta diotenez konprenitu omen ditek ezin ...
...ai.eBa-litekeeborondateak bakarrikzmereziaizatea. baiño...
...uizenpetuakebaitzeudean,eta bera±erexalaadek,i baiña TxillardegikezeraÂerantzunozidean: «Ez,ggizona,dez,aez d...
...rninneubere noizbaitzizanenaizelaiesango;didazuna;a baiña,oa! gizajoa,oonenmalboanzumeazirtzilla naizani.uEz aalodu...
...>rorretatikiamildegiakeageriantuztentdituendaldetiki baiño». Taoonoko:au:A«ArgitukolaaltdituiJainkoakzguztiongbegi...
...ru milla urteko euskera berpiztuaraziko genuen guk; baiña alegiñak egin eta azkenik pot egingo genuen. Euskerareki...
...z daukazu lanik artu bearrik, egiten baduzu obe; baiña batez ere euskera, idazkera, epaitzea nai nuke. Agur, eta...
...>geienak onela idaztea on aundia dana, Aizkorri baiño aundiagoko egia da ori (7, 1958, 103).
...ifikoioriseuskera-euskerae(besterzerbaitaesangokniki baiño...rgeroxeagorakotuztenzdizut)iegiten ezdbaduguYakin â(TM)...
...ittbatugdegu: iandanaktgatzaizkioaerabiltzentdute;i baiñaiOrixekkarkitu dunnunbaitgakio (ezta gakizkio ere) esaten ...
...dedanez. Berdeska-berdeska omen dek, azaburu irikia baiño berdeagoa. Kabaretetik kabaretera dabillen baten istorioa...
...idumkomundunzguziekӉ"zitziegin eztdutelako;i bai̱arburuakggogorraksnoski.tEztabaidarentbateaniabillenean,nnu...
...erate»,rba,rnineregortananago.kUra biozkadaÃzan;z baiñaaez biozkadarutsa.uGeresburuaknusteltzen,zsuizidatzen ari....
...>lioke, geiegi eman ezean, kalterik egingo; baiña Yakin â(TM)enbgabiltzenokugauzaeotergerarorrelakonlanikie...
...joskera berririk, bestera oituta nagoelako, noski. Baiña irakurleek ori eskatzen badigute, nola ukatu, bestela erd...
...sEuskalkitbateanaidatziinaiaduanean,pbapo;i baiña,iOrixekzbezela,seuskaldunzguziontzataidatziinaindanean,ln...
...-ek programa bikain hau beteko badu â" baiña ez nolanahi, baizik egungo Euskal-herriak merezi duen tam...
...>.».tMutur-jokaggogorrentbatrsortukodzidak;i baiñazitzieginabearreanraurkitzenunauk,aeta ezunauk±iñolaeerei...
...zailgelditukorzerana; ez dasbestenmundukougauzarik;i baiñaibaiobiotz-biotzetik tarburutiktirtenizaidana.sEuskerakeri...
...eraznlanxpixkatbatiegitentdutenzguziak.iBeini baiñoigeiagotantentzungoaidankeukeere, ornnengolaaesatenanuanau...
...tearbereigaia,mmamia,aizanabearkluke;i baiñanlankidekaskoreno«orixekeriak»x(ixo!,rgero,tentzutendbad...
...,tezrdetâOrixeâ(TM)renraueirakurtzerikiizan,a baiñabBasarri beraksA.tVillasanteriiidatziezionez,netzaniainBeg...
...> izaten baitugu lan ori egin dezakenen bat. Baiña ba-du beste akats bat ere: gordetzeko ez dala ain egokia,...
...nuelarbat etorrikoegiñanarennitxaropena-ta...,t baiñasetzueniastirikaizan. Alaezionubereeeskutitzean,ubestekgau...
...ia zalako. Bigarrena: gizon batzuengan teoriak bizitzak baiño indar gehiago duelako [...]. Olerkariaren arrazoia au da:...
...bestebkukuebategenukeaabeslariEgurenErrian!a Baiña...zjoan,zaite,aurreratukzakizkiorelkarrizketara...lBereal...
...kristitikeateraabearreankarkitzenldalarderitzat.i Baiñaiori eza[da] bioedouirurentarteanieginzdezakeguna,nlankide...
...Auigaizki,da, ezknuke±iñolaeereaonartuko;i baiñarberakaesatentdituan taiegitentdituanoapologiakeere.ez. Or...
...>. Neurri onek oraingo Yakin â(TM)enaki baiñorerreztasunaugariagoaizangotlituzkeepresentaziñolpolittba...
...ginonion,tentzutekoeprestugeundelatbetiaesanaz.i Baiñankonturatubgabekokpekatutastuntbatieginanuan,iasieraneonel...
...oioriaizaninai.rGurebelburuargoraxegorjartzengdugu.i Baiña ezngenukekjakintzaoosopespezializaturikiegininaieere,iori...
...ko,ibaisnoski,ikritikaeoieknbenetakoieritziaki baiñoa«amenismu»igeiagoibaitira.aTeatro tanzinemaikritika,rbe...
...mennzansjesuitarentbat,lsaltzenglagunzzezaioten;i baiña,aesatentdutenez,zetzuenrarrerarberorikaizan.aOrainsGastei...
...biozberakeriae) eztdeteezerinai:imaitasunaibai,i baiñarburuzkoaaizanddedilla.uZiuroegonizaite:seuskerarenakiegin...
...ieginrgera; ta au ez daknikaesana,tentzunai baiño.iEgiaaesan,znazkaaematentditeonelakonmentalidadexitxiak;i...
...lamgaldetzenaomenizion:Zaitegiâ(TM)k:n« Baiña,zgizona,knola uztenkdizkietelonelakoiartikuluak»argitarat...
...nuneurriiorioosoknekezaonartukotdutena;i baiñaopropagandarako-taiorizbezelakorik ezgdagoelatustetdut.rZe...
... da..., euskaltzaiñak bezin alper ta nagirik nun? Baiña bere eginkizunari ekitean, «ttontto alena, ixillik egon ...
...>etalaaldbadediibaitaigaiñerakokjakintzaeere;i baiña-ba-ditekeYakin â(TM)eksbestekjakintzaeauetarakonlankideai...
...>]. Olerkariaren arrazoia au da: â~ j â(TM)i baiñotentzungarriago,xgoxoago.ta...eemeago taaemakumeago da˜â~â...
...tra, oraindik ez dakigu zeren kontra dauden baiño. Mitxelena (aspalditxotik au da neretzat gaurko euskalari...
...kin â(TM) ekssuskritoreigeiagoiegintlitzazke;i baiñaabeardbadarzerbaitlgaldukokluke.eOnelakoisailrberezitbatek...
...laalgduguibLiburu-kritikaiegitekoaerarik-ba-da,i baiñaugauzalaalrgerausEuskal-liburukaskoriiegitenizaiennzenbait...
...>nuan etaaezkniangberarekinaegoterikaizan.l Baiña Txillardeginezagutuanian.,Osoojatorra,zoso.uBere izkribue...
...tikan jarri, «bakoitzak lan osoa irakurri ez baiño beronen laburpena presentatu bearko zuela, bestela irakur...
...o bagenu, eta aldizkarian bertan aldakuntzatxo bat baiño geiago egin... zenbat arpidedun izango ote genituzke?
...Euskera zaarra dala jakiteak arrotu egiten gaitu; baiña oore au ez ote zaigu kaltegarri? Ziur nago, daukagun zaar...
...>jakinibear.ÂEmenikoxka. «Aitorkizunak»e baiño...e(Barkatu.eIxiltzeralnoa,tgeiegi.esateraninjoalaustedet...
...i ere pesimista naiz: zaarren artean ezer ez, baiña ba-liteke gazteren batek gogoan artzea. Dagoneko A. Iturr...
... gera oraindik bat etorri. Eztabaida, bai, baiña izan ditugun billeratan ez dugu ezer garbirik alde onetat...
...>±olaeerermordoilloa(barkatu, ez dazitzoegokiai baiño)ntankerakoaizan,eaberriraurkakoaibaitarjora:au:eAberriakr...
...eratuabeargdugu:aoraingoYakin â(TM)eni baiñonaundixeagoiori,oedoI«Indice»na.-Ba-dakit,raurrez,rnireg...
...ez dezakegun beste utsune bat ere: eskolarik eza. Baiña gauzak onela diran bitartean zirkustantzi ori ere gogoan ...
...zuzendaritza ere, pittin bat bederik, berritzea. Baiña... lehengo eskuetan jarraitzen du, halabeharrez-edo.
...>berriz, naitaez itz berriak erabili bearra dago. Baiña kontuz. Berritasun geiegi erabiltzen badira, nazka eragit...
... noski yakinlariok zer jasorik oraindik gazte, baiña umotua, dan Txillardegiâ(TM)renmlumatik1(11,61960,)88).
81. atala: Bart parrandan ibili. Egilea(k) , GOENKALE. Goenkale, Euskal Irrati Telebista 2013 (1)
ABEL.-Bueno, baia gero, badakik ...ihiremamarekinzezkonduinintzenean,azaildug...
AINTZANE PRIETO ETA CAROL GUTIERREZ. Egilea(k) GALARRETA, Xabier. Sustraia, Euskal Irrati Telebista 2006 (2)
â€Bultzlanâ proiektuarekin ere baiâ¦
...>gora-behera, hori da dena. Tirolina ere bai⦠Abenturako turismo-jarduera tipikoak. Denetik piska bat.
Ahotsa paperean. Egilea(k) PUJANA, Braulia. Erlea, Publiescaparate S.L. 2009 (2)
...«Lo eiten enoa», ahaleginez, lorik eneuen eiten, baia. Umea altzoan, da bakixu, goizaldera orduko, ba, errendidu ...
Baia gero be eite osten, uzaba etorri orduko beharretik, mahaia ...
Antzinako Erroma. Egilea(k) Munarriz, Miren. ETB dokumentalak, Euskal Irrati Telebista 2010 (2)
NARRATZAILEA 1: Baia, Napoliko golkoan. Jens Koehler arkeologoak aurkitu du bain...
...>Antzinako mundu hartako Saint-Tropez zen Baia. Erromako goi mailako handikiek etxea izaten zuten hemen. /...
Antzinako India. Egilea(k) BARAMBONES ZUBIRIA, Josu. ETB dokumentalak, Euskal Irrati Telebista 2010 (1)
...>galdera horiek, eta batzuek erantzunak aurkitu ere bai⦠duela milaka urte. // Jakituria miresgarria topatu dute ar...
Arabako euskara. Egilea(k) ZUAZO ZELAIETA, Koldo. , ELKAR 2015 (3)
baia 'baina'. Gaur egun Bizkaiko mendebalean, Sakanan eta Nafarr...
...ra. Betolatzak baliatu zuen. Lazarragaren izkribuetan baia eta baina biak agertzen dira. XVIII. mendeko Albenizek eta ...
...ahigi, Ripa uellosa, Aramingon, Ripa acuta, Logrozona, Baia.
Atentatu oldeak 95 hildako eta ia 600 zauritu eragin ditu Bagdaden. Eremu Berdearen parean bi bonba-kamioi leherrarazi dituzte; Atzerri Ministerioaren eta Finantza Ministerioaren alboan. Egilea(k) BERASAIN, Kristina. Berria, Euskal Editorea SM 2009 (1)
...uzoetan izan ziren, besteak beste, erasoak. Baia auzoan ere bonba-auto bat zartarazi zuten bi pertsonen heri...
Aurkikuntza-bidaiak. Egilea(k) AZKARRAGA, Mikel. ETB dokumentalak, Euskal Irrati Telebista 2008 (1)
NAQUIN Bai⦠kaixo... Squalus-etik ari naiz deika.
Bakarrik iritsitako etorkin adingabeak. Gaizka Rodriguez. Adingabeen zentro bateko arduraduna. «Harrera sistema aspaldikoa da, eta aldaketak behar ditu». Egilea(k) MARURI, Ibai. Berria, Euskal Editorea SM 2017 (1)
...ndu eta urtarril aldera motelaldia egoten zen, baia aurten, ez: iristen jarraitu dute. Esan didatenez, Andaluzi...
Bake Bidea-k etzi eginen duen manifestaziora deitu du Herrira mugimenduak. Egilea(k) ERREDAKZIOA. Berria, Euskal Editorea SM 2013 (1)
...n Madril eta Parisi. Manifestazioa etzi 16:00etan baiatuko da Baionako Euskaldunen plazatik.
Bakioko ahaztuak. Egilea(k) MARTIARTU, Iniaki. Karmel, Karmel Argitaletxea 2011 (2)
...oitxi) basetxetik San Pelaioko eleizaginokoa zan. Baia, kurtze horrek hiruretan gauzarik interesgarriena eukan ber...
Beste kurtze bat baegoan, hirugarrena, baia oin dala 33 urte, hau da 1978. urteko zezeilean, inok ez da...
Balendin Lasueni elkarrizketa. Egilea(k) ELUSTONDO, Miel Anjel. Jakin, Jakinkizunak S.L. 2008 (1)
...zen dut: Zaldibar â"eta beste herri batzuk ere baiâ", ondo portatu ziren. Gipuzkoa aldetik, Eibartik batez ere,...
Balio handiko landare txikia. Egilea(k) ALMORTZA, Arkaitz. Berria, Euskal Editorea SM 2014 (1)
...tu zuten Patxi Heras eta Marta Infante botanikariek, Baia ibaiaren ertzean, Zuia eta Kuartango artean. Hamaika ezauga...
Banan-banan, 12 litxarreriak mota. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2010 (1)
...kopuruetan (limoia, laranja, sagarra, kiwia, intsusa baia, andere-mahats beltza, aronia beltza, mahatsa, espinaka, as...
Barnealdeko pulunpak. Egilea(k) UGARTE LOPEZ DE ARKAUTE, Estitxu. Aizu!, AEK (Euskaraz Koop.) 2018 (1)
...>behin, oinak bustitzeko txokoren bat. Nerbioi, Baia, Zadorra, Jugalez, Omecillo, Herrerias, Itzalde, Izoria edo...
Berbak antolatzen. Egilea(k) DEL OLMO SERNA, Karlos. Euskera, Euskaltzaindia 2013 (3)
baia libra gitzazu gaitzetik.
baia libra gitzazu gaitzetik.
[ baia] libra gaitzazu gaitzetik.
Biolinaren jatorria. Egilea(k) AIASTUI, Jon. , ELKAR 2015 (1)
Joana zura marra baiaNone
Burua. Atik Zra. Egilea(k) Lekuona, Leire. ETB dokumentalak, Euskal Irrati Telebista 2010 (1)
†baiâ ere esan, horraino iritsi nintzen.
Diputadoaren ilusioa. Egilea(k) SASTRE, Pablo. Berria, Euskal Editorea SM 2009 (1)
...gun horrek adierazten nola izango den... Nola den, baia.
Diseinuzko bidaiak 03. Egilea(k) Eizmendi, Maite. ETB dokumentalak, Euskal Irrati Telebista 2010 (1)
batzuetan Europan ere bai⦠Artelan gisa ebakigarriak egiten
Dragon Ball 63. Egilea(k) OTZERINJAUREGI, Jesus. ETB marrazki bizidunak, Euskal Irrati Telebista 2011 (1)
baia nola joango naiz?
EGURALDIA. UHOLDEAK. Urez gainezka. Ibaiek gainezka egin dute Euskal Herriko hainbat bazterretan, eta arazo handiak sortu dituzte, batez ere Bizkaian. Egilea(k) ALVAREZ BERASTEGI, Amaia; GOIKOETXEA, Garikoitz; PERUARENA ANSA, Mikel; PETXARROMAN GUTIERREZ, Iñaki; RENTERIA, Aitor. Berria, Euskal Editorea SM 2009 (1)
...rera ere itxi egin zuten, badaezpada ere, Baia erreka hazita heldu zelako. Iluntzean Zadorrari jarri ziote...
ELIKADURA. HAZKURRI KONTUAK. Hiru bide, akaso bai. Bilatu, berriz.... Egilea(k) AGIRRE ALONSO, Edorta. Berria, Euskal Editorea SM 2009 (1)
...iltzeko xedez arakatu ditugun intsusa horiexek dituzte baia beltzak. Masusta, ahabi zein basa-fruituekin nahasita, tart...
ESKUBALOIA. EHF KOPAKO FINALA. Infernua izoztu nahi du. Egilea(k) ETXEBERRIA, Julen. Berria, Euskal Editorea SM 2009 (1)
...etik kanpo lortutako golei esker sailkatu zen. Baia Mareri bost goleko aldeaz irabazi zion (33-28), behar zuen ...